utorak, 19 juni 2018
Regionalni radio Srem

Irig – izbori za Savet MZ

Irig – izbori za Savet MZ

Juče su u opštini Irig održani izbori za Savete Mesnih zajednica u pet naseljenih mesta Irigu, Vrdniku, Šatrincima,  Krušedol Prnjavoru I Rivici. U Vrd­ni­ku naj­ve­ći broj gla­so­va do­bi­li su: Mar­ko Gra­o­ra, Mar­ko Ger­bec, Alek­san­dra Ov­čan, Ni­ko­la Ne­ško­vić, Di­mi­tri­je Mi­le­tić, Sr­đan Jan­ko­vić i Su­za­na Lu­kov­njak. U Ri­vi­ci, no­vi Sa­vet bi­će u sle­de­ćem sa­sta­vu: Sla­vi­ša Smi­lja­nić, Sa­va Od­ro­vač­ki, Go­ran Eror, Sve­to­zar An­to­ni­je­vić i Jo­van Ći­rić. I Ša­trin­ci su do­bi­li no­ve pred­stav­ni­ke Sa­ve­ta me­sna za­jed­ni­ce, Pe­tar Greč, Go­ran Vu­ko­vić, Ro­bi Var­ga, Ja­ni­ka Ta­kač i Jo­sip Ju­has. Sa­stav ta­ko­đe od pet čla­no­va u Kru­še­dol Pr­nja­vo­ru či­ni­će: Mi­ro­slav Ra­do­va­no­vić, Mi­lan Tri­fu­no­vić, Jo­van Ru­dić, Ste­vo Bo­go­je­vić i Mi­len­ko Steg­nja­jić.Pred­sed­nik Op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je Ra­do­ji­ca Jek­nić ka­že da su iz­bo­ri pro­šli u naj­bo­ljem re­du   i da nepravilnosti nije bilo.

Sviđa vam se članak? Podelite ga!

O autoru

Kontaktirajte nas